+

Vase №74 from series "108"

Masha Kolosovskaya

Vase №75.1 from series "108"

Masha Kolosovskaya

Vase №45 from series "108"

Masha Kolosovskaya

Vase №75.0 from series "108"

Masha Kolosovskaya

Vase №29 from series "108" copy

Masha Kolosovskaya

Vase №70 from series "108"

Masha Kolosovskaya

Vase №27 from series "108"

Masha Kolosovskaya

Vase №19 from series "108"

Masha Kolosovskaya

Vase №16 from series "108"

Masha Kolosovskaya

Vase №37 from series "108"

Masha Kolosovskaya

Vase №23 from series "108"

Masha Kolosovskaya

Sculpture vases from series "Forest"

Yulia Batyrova and Marat Mukhametov

Vase / art object #2

Yulia Batyrova and Marat Mukhametov

“Tues” №3 (Container)

Ivan Belyaev

Vase №4 from series "New Dilution"

Ivan Belyaev

Vase №5 from series "New Dilution"

Ivan Belyaev

Vase №11 from series "New Dilution"

Ivan Belyaev

“Tues” №2 (Container)

Ivan Belyaev

Сonteiner “Tues”

Ivan Belyaev